|Home|Dutch Grammar|Dutch Songs|Slow Speed Radio|Tell Me a Story|Idiom|Software|Chatting Room|Links|


 

Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Het NT2-examen is een door de overheid georganiseerd examen en bestaat sinds 1992. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft toen de staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van het examen. Het NT2-examen wordt georganiseerd door de IBGroep. Er kunnen per onderdeel maximaal 3500 kandidaten meedoen, met name het examen in juli kent altijd een groot aantal inschrijvingen. Het kan zijn dat u dan wordt doorverwezen naar een later moment.

Voor wie ?

Het NT2-examen valt onder het beroeps en volwassenenonderwijs en is in principe bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die wil laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende beheerst voor opleiding of werk.
Het heeft geen zin om aan het examen mee te doen als u al een Nederlands schooldiploma hebt. Uit dat diploma, bijvoorbeeld het mavodiploma, blijkt al dat u voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal.

Twee programma's

Er bestaat een examen NT2 programma I en een examen NT2 programma II. Aan welk examen u meedoet, hangt af van uw vooropleiding en van wat u met het diploma wilt gaan doen. Het is niet zo, dat u eerst programma I moet doen en dan pas programma II. U doet f programma I f programma II. Het examen NT2 bestaat uit vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

NT2 programma I

Examenprogramma I van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) willen gaan volgen.

NT2 programma II

U kiest voor examenprogramma II als u een midden- of hogere kaderfunctie wilt gaan vervullen of daarvoor een opleiding wilt gaan volgen. U kunt hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit of aan een beroepsopleiding op het hoogste niveau binnen het ROC.

Aanmelden voor het examen

U moet zich ruim twee maanden voor het examen hebben aangemeld. Als u bijvoorbeeld besluit examen te doen op 28 en 29 januari 2005, dan moet u zich vr 17 november 2004 hebben aangemeld. U doet dit door het aanmeldingsformulier Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) in te vullen en op te sturen in de bijgevoegde envelop (vergeet niet een postzegel te plakken). Vanaf augustus 2004 kunt u zich ook digitaal aanmelden via www.ib-groep.nl.
Als u het aanmeldingsformulier kwijt bent, kunt u een nieuw formulier bestellen via de Kiosk op de internetsite van de IB-Groep of via de IB-Groep Infolijn.

Kopie geldig legitimatiebewijs meesturen
Met het aanmeldingsformulier moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meesturen. Dit kan een kopie van uw paspoort,
gemeentelijke identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs zijn. Als u zich al eens hebt aangemeld voor het NT2-examen, en dus al een kopie van uw legitimatie hebt opgestuurd, hoeft u dit niet nog eens te doen. Identificatie aan de hand van uw geldige legitimatie vindt plaats in de examenzaal.

Na het aanmelden
Binnen twee weken nadat u het aanmeldingsformulier hebt verzonden, ontvangt u een brief met een acceptgirokaart. In deze terugmelding
leest u hoe u bij de IB-Groep in de computer staat. Ook staat in de brief uw ED-nummer, het nummer waaronder de NT2-administratie u heeft ingeschreven. Als er fouten op de terugmelding staan (uw naam is bijvoorbeeld niet goed geschreven of het onderdeel waarin u examen wilt doen is niet goed), geef dan de verbetering direct schriftelijk door aan de
NT2-administratie van de IB-Groep. Hebt u binnen 14 dagen na het insturen van uw aanmeldingsformulier nog geen terugmelding en acceptgiro ontvangen? Neem dan direct telefonisch contact op met de NT2-administratie.

3 Betalen
Met de acceptgiro kunt u het examengeld betalen. De hoogte van het examengeld is afhankelijk van het programma en van het aantal onderdelen waarin u examen wilt doen. Als u programma I wilt doen, dan betaalt u per onderdeel 9,00 euro*.Voor programma II zijn de kosten 13,50 euro * per onderdeel.Wanneer uw betaling te laat bij de IB-Groep binnen is, kunt u niet meedoen aan het examen. In het schema achter in deze folder leest u wanneer het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de IB-Groep. Soms betaalt iemand anders uw examengeld, bijvoorbeeld uw school, de gemeentelijke sociale dienst of een stichting vluchtelingenwerk. Ook zij moeten uw examengeld op tijd betalen, want anders kunt u niet meedoen! Het is daarom goed om zelf goed te controleren of er op tijd voor uw examen wordt betaald.

Examenplaats

Op het aanmeldingsformulier geeft u aan in welke stad u het liefst examen wilt doen. De stad die u kiest wordt uw voorkeurplaats. Het is echter niet altijd zeker dat u ook in die plaats examen kunt doen.Wanneer er in een bepaalde voorkeurplaats meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, kan het zijn dat u in een andere stad examen moet doen. De NT2-administratie zoekt dan een stad uit die zo dicht mogelijk bij uw woonplaats ligt. Dit kan een stad zijn die niet op het aanmeldingsformulier staat vermeld. Verder komt het voor dat u op vrijdag naar een andere examenplaats moet dan op
zaterdag
.

Oproep

Uiterlijk tien dagen vr het examen ontvangt u een oproep en n of meer plattegronden. Hebt u de oproep tien dagen vr het examen nog steeds niet gekregen, dan moet u meteen telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van de Informatie Beheer Groep: telefoon 050 - 599 88 41.

De examenonderdelen

Lezen
Het examen lezen bestaat uit ongeveer acht teksten met ongeveer veertig vragen. U krijgt honderd minuten om deze teksten te lezen en de vragen te beantwoorden. Het is belangrijk dat u goed met uw tijd omgaat: voor sommige vragen moet u informatie in een tekst opzoeken, voor andere vragen moet u een tekst of een tekstdeel goed lezen en begrijpen. U mag
hierbij maximaal drie woordenboeken gebruiken. Er mogen geen aantekeningen in uw woordenboeken staan. Elektronische hulpmiddelen
(bijvoorbeeld een vertaalcomputer) zijn tijdens het examen niet toegestaan. In totaal duurt het examenonderdeel lezen ruim twee uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor legitimatie en instructie.

Luisteren
Tijdens het examen luisteren luistert u naar een cd met korte stukjes tekst. De meeste teksten gaan over onderwerpen die te maken hebben met opleiding en beroep. In totaal zijn er ongeveer 40 vragen en duurt het examenonderdeel luisteren ongeveer twee uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor legitimatie en instructie.

Schrijven
Het examen schrijven bestaat uit twee delen. Voor elk deel hebt u een uur de tijd. Het eerste deel bestaat uit opdrachten, waarbij u steeds een korte tekst moet schrijven. Het tweede deel bestaat bij programma I uit een aantal wat langere schrijftaken. Bij Programma II moet u in deel twee n lnge tekst schrijven. Bij beide delen mag u gebruik maken van maximaal drie woordenboeken naar keuze. Er mogen geen aantekeningen in uw woordenboeken staan.

Elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) zijn niet toegestaan tijdens het examen. In totaal duurt het examenonderdeel
schrijven ongeveer twee uur en vijfenveertig minuten. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor legitimatie en instructie.

Spreken
Het examen spreken wordt afgenomen in een talenpracticum. U hoort de opdrachten via een koptelefoon. De antwoorden moet u inspreken in een microfoon en worden opgenomen. Bij programma I bestaat het onderdeel spreken uit twee delen en bij programma II uit drie delen. Tussen deze delen zit geen pauze. Bij deel n van het examen krijgt u vragen waarop u een kort antwoord moet geven. Bij deel twee krijgt u vragen waarop u een langer antwoord van een paar zinnen of meer moet geven. Bij deel drie (alleen bij programma II) moet u twee minuten over een bepaald onderwerp spreken.
In totaal duurt het examenonderdeel spreken ongeveer n uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor legitimatie en instructie.

Uitslag

Ruim zeven weken na het examen kunt u uw uitslag lezen op de internetsite van de IBGroep.
Iedere kandidaat krijgt de uitslag van het examen ook per brief thuisgestuurd.

Diploma of certificaten?

U krijgt een diploma als u voor vier onderdelen van het NT2-examen programma I of voor vier onderdelen van het NT2-examen programma
II bent geslaagd. Slaagt u voor minder dan vier onderdelen, dan krijgt u een certificaat.
Als u later ook voor de andere onderdelen slaagt, kunt u de certificaten bij de NT2- administratie van de IB-Groep inwisselen voor een diploma. Bewaar uw certificaten dan ook zorgvuldig.

Examens om mee te oefenen

Voordat u examen doet, kunt u oefenen met voorbeeldexamens. Veel scholen/onderwijsinstellingen die cursussen Nederlands verzorgen beschikken over de voorbeeldexamens en gebruiken ze tijdens de lessen. U kunt ze ook zelf bestellen door een e-mail, brief of fax te sturen, of te bellen naar de Klantenservice van de Cito-Groep. Vermeld in de brief ook het artikelnummer.
Op internet kunt u via www.nt2puntnl.kennisnet.nl/staat/  een voorbeeldexamen NT2 vinden Bestelgegevens voor de voorbeeldexamens zijn
Voorbeeldex. Staatsexamen NT2 2003-2004
- Progr. I (complete set) best.nr. 58592 -prijs 49,-
Voorbeeldex. Staatsexamen NT2 2003-2004
- Progr. I (cursistenmat. set 10 stuks)best.nr. 58593 - prijs 25,-
Voorbeeldex. Staatsexamen NT2 2003-2004
- Progr. II (complete set) best.nr. 58594 -prijs 49,-
Voorbeeldex. Staatsexamen NT2 2003-2004
- Progr. II (cursistenmat. set 10 stuks)best.nr. 58595 - prijs 25,-
Elk jaar komen er nieuwe voorbeeldexamens uit die vanaf het moment van verschijnen twee jaar leverbaar zijn.


Bron gegevens: Deze gegevens zijn - met enige wijzigingen - geciteerd uit de brochure 'Staatsexamen Nederlands als tweede taal'. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor meer gegevens de brochure.

You can click here to download the latest brochure.
Staatsexamen Nederlands als tweede taal (schooljaar 2004-2005) (PDF format)
 

   
|Home|Dutch Grammar|Dutch Songs|Slow Speed Radio|Tell Me a Story|Idiom|Software|Chatting Room|Links|